Saturday, August 2, 2008

Celebrating Apolinario Mabini

Apolinario Mabini was remembered and honored by the City of Manila on the 144th anniversary of his birth with two celebrations, the first at the Polytechnic University of the Philippines (PUP) campus where the hero’s house was relocated and the second at the corner of A. Mabini street and Quirino avenue where a past administration erected a statue. Mayor Alfredo S. Lim led both events and did not fail to remind the young people present that Apolinario Mabini was known as the “ Utak ng Rebolusyon” and the chief architect of the First Republic of the Philippines. In his speech, the good Mayor quoted portions of “Ang Tunay na Sampung Utos ng Dios

Mabini wrote in classic Tagalog like the majority of our forbears and there were words like “timawa and katimawaan” which had different meanings and connotations in the 19th century. Mayor Lim observed: “ Noong unang panahon ang timawa ay isang taong hindi datu, sultan o rajah, hindi siya maharlika o mandirigma, ngunit hindi rin siya alipin. Ang timawa ay taong may kasarinlan at kalayaan; malaya siya sa pagkilos, pag-iisip at paggawa. Sa kasalukuyan para bagang iba na ang ibig sabihin ng , timawa dahil ito’y naglalarawan sa isang taong siniil ng karalitaan at kahirapan kaya marahil di siya tunay na malaya.”

Then, the Mayor read Mabini’s fourth commandment: “ Ibigin mo ang iyong Inang bayan na higit sa iyong sarili, nasa kaikalawa siya ng Dios at ng iyong puri. Siya ang nakaisa-isang Paraisong pinaglagyan sa iyo ng Dios sa buhay na ito; siya lamang ang pinalikawan ng iyong lahi; na kaisa-isang mana mo sa iyong pinagnuno; at siya lamang inaasahan ng iyong angkan; dahil sa kanya’y, nagtitikim ka ng kabuhayan, pagsinta at pag-aari; natatanawan mo ang katimawaan, kapurihan sa Dios.”

He continued with the hero’s fifth and sixth commandments: “Pagpilitan mo ang katimawaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili, at papaghariin mo sa kanya ang bait, ang katuwiran at kasipagan; sa pagka’t kung timawa siya ay matitimawa rin ikaw at ang iyong kamag –anakan. Kasunod nito ang Ika-anim sa mga tunay na utos: ‘ Pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan, sa pagka’t ikaw lamang ang tunay na makapagmamalasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghal, ang kanyang kasarinla’y siya mo naming kalayaan o kaluwagan, ang kanyang pagkasulong ang kayamanan mo sa lahat ng bagay at ang kanyang pagkatanghal ang siya mo naming sariling kabantugan at kabuhayang walang hangan.’ ”

The seventh commandment is still relevant, said the Mayor: “Huwag mong kilalaning sa loob ng iyong bayan ang pangyarihan nino mang tawo na hindi sa lagay ninyong magkakababayan pagka’t ang boong kapangyariha’y sa Dios nagmumula at ang Dios ay sa konsiencia ng bawa’t isa nangungusap; kaya’t ang tawong ituro at ihalal ng mga konsciencia ng sangkabayanan ang siya lamang makapagtataglay ng tunay na kapangyarihan.”

These are but a few of Mabini’s principles and policies that were used to forge a new independent nation and build the First Republic of the Philippines, the very first one that accomplished “ katimawaan of kalayaan” in Asia. Mayor Alfredo S. Lim ended by addressing the youth: “Ipagpapaubaya ko sa inyo ang masinop na pagsusuri ng ginintuang dekalogo ni Apolinario Mabini , gabay ng mga mamayang maka-Dios at makabayan. “

No comments: